Planerat VA-arbete på Vintergatan våren/sommaren 2021

Skövde VA kommer mellan vecka 14 – vecka 30 2021 (preliminär färdigställandetid) att byta ut och lägga om vattenledningarna på Vintergatan. Arbetet gör vi i samband med att gatan och gångbanorna får ny asfaltsbeläggning. Med de nya ledningarna på plats förbättrar och förstärker vi leveranssäkerheten av dricksvatten i området.

Vattnet till berörda fastigheter kommer att stängas av under kortare perioder, dock inte längre än ca 6 - 8 timmar. Information inför varje vattenavstängning meddelas respektive fastighetsägare dagen innan, främst via sms. Läs mer om sms-tjänsten på Skövde kommuns hemsida: Få sms vid driftstörning, www.skovde.se/driftsms.

Efter en avstängning kan missfärgning av vattnet förekomma. En sådan missfärgning är inte farlig och åtgärdas genom att spola i kranen tills vattnet blir klart igen. 

Framkomligheten på berörda gator kan komma att variera under arbetets gång. Om grävarbetet även påverkar åtkomsten till den egna uppfarten så meddelar vi detta till berörd fastighetsägare muntligen eller via sms. Säkerheten för boende och besökare på Vintergatan är viktig för oss – var gärna lite extra försiktig runt våra maskiner och där vi gräver.

Fullständig asfalts- och markåterställning sker hösten 2021.
Tack på förhand för visad förståelse under den tid då arbetet pågår!