Planerat VA-arbete på Lindgatan och Granvägen i Skultorp

Skövde VA kommer mellan vecka 11 – vecka 26 2021 (preliminär färdigställandetid) att byta ut och lägga om vattenledningarna på Lindgatan och Granvägen. Med de nya ledningarna på plats förbättrar och förstärker vi leveranssäkerheten av dricksvatten i området.

Arbetet kommer att utföras på entreprenad av Skanska och XR Maskincentral.

Vattnet till berörda fastigheter kommer att stängas av under kortare perioder, dock inte längre än ca 6 - 8 timmar. Information inför varje vattenavstängning kommer aviseras respektive fastighetsägare genom en lapp i brevlådan.

Efter en avstängning kan missfärgning av vattnet förekomma. En sådan missfärgning är inte farlig och åtgärdas genom att spola i kranen tills vattnet blir klart igen. 

Framkomligheten på berörda gator kan variera under arbetets gång. Om grävarbetet även kommer påverka åtkomsten till den egna uppfarten så meddelar ansvariga på plats detta muntligen eller genom en lapp i brevlådan.

Fullständig asfalts- och markåterställning sker hösten 2021.

Säkerheten för boende och besökare är viktig för oss – var gärna lite extra försiktig runt våra maskiner och där vi gräver. Tack på förhand för visad förståelse under den tid då arbetet pågår!