Tomgångskörning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Tomgångskörning

Inom detaljplanelagt område eller inom annat tätbebyggt område får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte:

1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, exempelvis i trafikkö
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning

Regler kring tomgångskörning beslutas om i "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö".