Röjning i betesmarker

Med hjälp av röjning samt ökat antal betesdjur har vi under två års tid förbättrat förutsättningarna för växter som är särskilt skyddsvärda samtidigt som det gör betesmarkerna mer upplevelserika och framkomliga för besökare.

Naturreservat med betesmark

Inom Skövde kommun finns fyra naturreservat med öppna betesmarker; Rånna Ryd, Hene-Skultorp, Ulveksbackarna samt Klasborg och Våmbs ängar. År 2015 noterade vi igenväxning och väldigt dåligt betestryck i delar av dessa. Vi inledde då ett nära samarbete med bönderna i berörda områden för att skapa vackrare marker med högre artrikedom.

Under följande år gjorde vi stora röjningar av främst hassel, björk och nypon. Vi ökade även antalet betesdjur i markerna för att förhindra framtida igenväxning. Vi har nu gjort uppföljningar på alla reservat förutom Hene-Skultorp, som vi bedömde inte behövde åtgärdas.

Resultatet

För den vackra kullen Mosebacke i Rånna Ryds naturreservat ser vi bäst resultat. Här har insatserna lett till en minskning av ansamlat fjolårsgräs och minskad uppkomst av buskar och sly. Det har gett mycket bättre förutsättningar för de växter som i årtusenden utvecklats i marker som betats eller hävdats regelbundet. Även upplevelsen och framkomligheten för besökare har ökat markant. Insatserna skulle såklart vara förgäves utan våra bönder med deras betesdjur.

Se bilder över resultatet i våra reservat här.