Parkeringshuset

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Parkeringshuset Mode - vy norr

Parkeringshuset

I augusti 2017 påbörjas arbetet med att bygga det nya parkeringshuset på kv Mode. Arbetet kommer att pågå fram till senhösten 2018, samtidigt som Regionens hus väntas stå klart.

Varför byggs parkeringshuset?

Behovet av ett centrumnära parkeringshus har uppstått genom en ökad cityhandel och ett ökat tågpendlande till och från andra kommuner. Därtill tillkommer fler arbetsplatser i anslutning till parkeringshuset, i och med byggnationen av Regionens hus.

Ett grönare parkeringshus

Även om ett parkeringshus i viss mån ses som ett sätt att stärka bilens närvaro i staden, kan vi på detta sätt koncentrera p-platser till ett enda ställe. Det medför att andra ytor, som idag används till parkeringsplatser, kan nyttjas till annat ändamål och stärka stadskärnans attraktivitet ytterligare.

En av ambitionerna med parkeringshuset är att möjliggöra för ett mer hållbart resande. Därför kommer flertalet elstolpar till elbilar att installeras från början och beroende på efterfrågan kan fler tillkomma efter hand. Solceller på taket bidrar till att huset blir självförsörjande på el.

Fasadmaterialen som används har noga tagits fram för att bidra till en mer spännande stadsmiljö. En del av exteriören består av corténstål, ett material som rostar långsamt och är mycket motståndskraftigt mot fukt. Andra delar av fasaden är beklädda med glaspartier för att ge ljusinsläpp till byggnaden.

Tidplan

  • nuvarande parkeringsplats stängs av den 22 maj
  • gångvägen från gångtunneln norrut mot Hjovägen stängs 22 maj
  • grundläggningsarbeten med pålning påbörjas i mitten av juni
  • augusti-oktober sker grundläggning
  • stommontage startar i början av oktober
  • gångvägen mellan gångtunneln och stationen stängs i början av oktober
  • parkeringsdäcket för bussar stängs av i början av oktober
  • oktober-januari staplas prefabelement
  • januari-hösten 2018 görs fasadinklädnad och stomkomplettering


Entreprenör för byggnationen är NCC. När parkeringshuset är klart kommer det att driftas av Skövde kommun, enhet gata och natur.