Ny gång- och cykelväg längs med Alphyddevägen

Gator, torg och parkering

Billingens fritidsområde utvecklas och många vill ta sig dit för rekreation och motion. Dagens gångväg är smal och slingrig och behöver kompletteras så att det underlättar för alla som vill ta sig upp på Billingen.

Vi projekterar för en ny gång- och cykelväg som kommer byggas i den befintliga Alphyddevägen.  En del av vägen kommer användas för cykelväg vilket gör att vägen blir lite smalare. Gatans lutning kommer vändas mot väster för att vatten ska kunna ledas bort från vägen.
Cykelvägen kommer skiljas från gatan med hjälp av en högre kantsten och en rad med betongplattor vid kantstenen för att markera skillnaden. 

Den befintliga gångvägen kommer finnas kvar som gångväg, men den kommer inte snöröjas på vintern eftersom det är svårt och osäkert för snöröjningsfordonen att ta sig fram.

När byggnationen startar kommer det att bli lite svårare att ta sig fram med fordonstrafik, men som gångare/cyklist kommer du hela tiden att kunna använda den gångväg som redan finns.

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå.