Fördjupad ÖP
Planprogram Här är vi nu
Detaljplan
Byggnation
Klart

Mariesjö

Bostäder Gator, torg och parkering Verksamhetsmark

För att översiktligt utreda förutsättningar och redovisa förslag på hur Mariesjö bäst kan utvecklas i framtiden tas ett planprogram fram över området. Planprogrammet utgår från befintlig kvarterstruktur, grönområden, bebyggelse och verksamheter med mera och ska ge förslag på struktur och riktning för den pågående utvecklingen.

Planprogram för Mariesjö

Ett förlag till planprogram för Mariesjö har varit utställt för samråd mellan 13 maj till 28 juni 2019. Under samrådsperioden hölls två samrådsmöten där förslaget till planprogram presenterades och synpunkter inhämtades. Mötena samlade totalt cirka 65 personer, varav flertalet var boende i närområdet.

Efter samrådet har inkomna synpunkter och förslag till förändringar presenterats för projektets styrgrupp och ansvariga politiker. En sammanställning av inkomna synpunkter och bemötande av dessa, en s.k. samrådsredogörelse, har tagits fram och förändringarna har arbetats in i planprogrammet och dess bilagor.

Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 28 september 2020, som underlag för framtagande av detaljplaner för områdets olika kvarter.

Läs hela planprogrammet här