Förstudie
Projektering
Ledningsflytt
Gatubyggnation Här är vi nu
Klart

Nolhagavägen kapacitetsökning

Gator, torg och parkering

Nolhagavägen byggs om för att öka framkomligheten. Arbetet med att öka kapaciteten på Nolhagavägen startade med att bygga om trafikplats Lillegårdsrondellen och den nya trafikplatsen Försäljaren mellan Coop och Elins esplanad. Nästa del projektet är bygga om korsningarna Mariestadsvägen/Nolhagavägen, Södra Metallvägen/Nolhagavägen och Norra Metallvägen/Nolhagavägen.

Det här gör vi

På grund av ökade trafikmängder på Nolhagavägen och omkringliggande gatunät har en trafikutredning för Nolhagavägen tagits fram. Utredningen landade i att flera åtgärder behöver utförs för att öka trafikkapaciteten på Nolhagavägen. Vill du läsa mer om andra kapacitetshöjande åtgärderna som Skövde kommun och trafikverket har planerade för dom kommande åren kan du göra det via denna länken: iSkövde.

Trafikutredningen visar att tvåfiliga cirkulationsplatser är den mest effektiva korsningstypen för att förbättra framkomligheten i korsningarna:

  • Mariestadsvägen/Nolhagavägen
  • Södra Metallvägen/Nolhagavägen
  • Norra Metallvägen/Nolhagavägen

Tvåfiliga cirkulationer i dessa kosrningar kommer ge ett jämt trafikflöde i alla riktningar och är hastighetsdämpande samt trafiksäkra.

I projektet ingår även två helt nya busshållplatser mellan Södra och Norra Metallvägen samt upprustning av ytterligare fyra hållplatser i anslutning till Nolhagavägen.

Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå under byggtiden

Vi arbetar löpande med att hitta så optimala trafikomledningar som möjligt för de olika faserna i projektet.

Tidsplan

Arbetet startar våren 2020 och beräknas vara klart vintern 2021.

Detaljplan överklagad.

För att kunna skapa den nya trafikplatsen vid Metallvägarna samt handelsområdet Stallsiken Södra har kommunen tagit fram en ny detaljplan. Den nya detaljplanen har blivit överklagad vilket innebär att vi måste avvakta med byggstarten av gatuombyggnaden vid Metallvägarna. Storegårdsrondellen påverkas inte av överklagan.

Våren 2020            Ledningsflytt fjärrvärme-, el och tele-ledningar

Hösten 2020         Förberedande arbeten vid Metallvägarna och Storegårdsrondellen

  • Stödmur vid Granngården
  • Stödmur vid fastighet Silvret
  • VA- och fyllningsarbeten vid Storegårdsrondellen

 

Våren 2021             Ombyggnation vid Storegårdsrondellen startar

Sommaren 2021  Eventuell byggstart för cirkulationplatserna vid Metallvägarna