Detaljplan Här är vi nu
Projektering
Byggnation
Klart

Skövde Science City, Tegelbruket västra

Bostäder Gator, torg och parkering Verksamhetsmark

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Science Park Skövdes verksamhet genom att tillskapa byggrätter för kontor, utbildning och ett parkeringshus.

Ett allmänt tillgängligt gångstråk - Kunskapsstråket - ska säkerställas tvärs fastigheten Tegelbruket 5. I den östra delen av planområdet ska en ny lokalgata anläggas som kommer heta Professorsgatan.  Planen ska även möjliggöra en omvandling av angränsande gator för ny användning och nya trafikslag. Skyddsbestämmelser ska anges för den f.d. tegelugnen och delar av den högresta vegetationen inom Tegelbruket 5.  

Tidsplan

  • Innan byggrätterna kan påbörjas måste infrastrukturen finnas på plats och under juni 2022 startar arbetet med att lägga ledningar i den nya lokalgatan i planområdets östra del.  Du kan läsa mer om det arbetet i länken Professorsgatan.
  • Kontor och p-hus planerar man börja bygga hösten 2023 förutsatt att detaljplanen vunnit laga kraft, inflytt kan då ske under 2025. I samband med detta färdigställs den nya lokalgatan.

Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafik och omkringboende som möjligt. Trots det är störningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har överseende med de besvär som kan uppstå. 

I länken kan du läsa mer om vårat arbete med Skövde Science City  

Här kan du läsa mer om detaljplanen för Tegelbruket Västra