Åtgärdsvalsstudie

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie

Skövde kommun har, tillsammans med Trafikverket, gjort en analys av den grovmaskiga vägstrukturen kring och genom Skövde i syfte att öka tillgängligheten för alla transportslag till och förbi Skövde. De åtgärder som föreslås i rapporten är främst sådana som ökar kapaciteten i befintligt vägsystem.

Mer långtgående förändringar beror till stor del på Skövdes fortsatta utveckling och belyses med fördel i samband med en översyn av kommunens översiktsplan. Åtgärderna som föreslås fungerar som ett planeringsunderlag för respektive väghållare att arbeta vidare utifrån.

Här kan du ladda ner slutrapporten

Bilagor