Anslutningar och Taxor

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Anslutningar och Taxor

Anslutning till det kommunala VA-nätet

Innan din fastighet får koppla på sig till det kommunala VA-nätet krävs det att en servisanmälan lämnas in, att anslutningsavgifter betalas, att en servisbesiktning genomförs och godkänns samt att en vattenmätare installeras. För anslutning av vatten- och avloppsförsörning i byggnader och inom fastigheter krävs alltid ansökan om bygglov eller anmälan enligt plan och bygglagen (PBL).

VA-taxa

VA-taxan består av två delar:
Anläggningstaxan: den avgift som kommunen tar ut när en fastighet ska anslutas till det kommunala ledningsnätet.
Brukningstaxan: är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften baseras på den vattenmätarstorlek som berörd fastighet har och ska täcka kostnader för drift och underhåll av ledningsnätet och anläggningarna samt de administrativa kostnaderna. Den rörliga avgiften beräknas per kubikmeter levererat dricksvatten och ska täcka de rörliga kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsrening.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgiften ska täcka VA-huvudmannens kostnader för inkoppling samt för nyttan en fastighete har av tillgången av vatten, spillvatten och/eller dagvatten (vattentjänsterna). Kostnaden för anslutningen varijerar beroende på fastighetens storlek, vilken typ av byggnation som ska uppföras och vilka vattentjänster fastighetern omfattas av. För att få ett kostnadsunderlag för just din fastighet kontakta Skövde VA.  
  
Skövde VA verkar på de fastigheter som ligger inom verksamhetsområderna för vatten, spillvatten och dagvatten beslutat av kommunfullmäktige. Övriga fastigheter har enskilda anläggningar, egen brunn eller liknande anordningar. Vill man som fastighetsägare utanför verksamhetsområdet ansluta sig till det kommunala VA-nätet kan man kontakta Skövde VA för att utreda om detta är möjligt.