Avloppsrening

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Avloppsrening

Stadskvarns avloppsreningsverk

Stadskvarns avloppsreningsverk tar emot 5 miljoner kubikmeter spillvatten per år. Reningen består i att större partiklar samt syreförbrukande ämnen (BOD7), kväve och fosfor i största möjliga mån separeras från spillvattnet. Övriga ämnen hamnar i slammet eller fortsätter ut i naturen som renat avloppsvatten.
Reningen sker i tre steg; mekanisk och kemisk, biologisk rening och slutsedimentering.
 

Mekanisk och kemisk rening

Spillvattnet passerar först genom ett galler, där fastnar större föremål såsom papper och annat skräp. Efter gallret leds vattnet vidare till ett sandfång där tillsätts metallsalt och  järnklorid som tar bort fosfor ur vattnet. I sandfånget sjunker sand, grus och föroreningar som är tyngre än vattnet till botten. Detta förhindrar ansamling av grus och sand i rötkamrarna och onödigt slitage på pumpar och övrig utrustning. Vattnet leds sedan vidare in i en försedimenteringsbassäng där sjunker slam och partiklar till botten. Slammet pumpas sedan till rötkamrarna där gas bildas.
 
 

Biologisk rening

I biostegens luftningsbassänger tillsätts luft genom inblåsning för att rena vattnet på kväve och BOD7 , ett aktivt slam bildas. I slammet finns mikroorganismer som bryter ner fritt svävande och lösta ämnen i spillvattnet. I den efterföljande mellansedimenteringen sjunker slammet till botten och skrapas till en slamficka. Största delen av det aktiva slammet pumpas tillbaka till luftningsbassängen som returslam, för att på nytt bryta ner syreförbrukande ämne och kväve i reningsprocessen. En kolkälla (i form av etanol eller metanol) tillsätts för att bakterierna ska få energi att bryta ner kväveföreningarna.
 

Slutsedimentering

Det sista steget i reningsprocessen består av slutsedimentering. Här kan vid behov mer järnklorid tillsättas för att ta bort ytterligare fosfor.
 
 
 

Vattnets väg efter reningsverket

Efter reningen kvarstår renat avloppsvatten, som släpps ut i lämpliga vattendrag.  
Från Skövdes stora reningsverk Stadskvarn leds avloppsvatten ut i Mörkebäcken som via Svesån och Ömboån hamnar i Ösan.