Slamhantering

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Slamhantering

Slam är en biprodukt vid avloppsreningen som sköts av Stadskvarn avloppsreningsverk.

Förtjockning

I sedimenteringen i reningsverket avskiljs dagligen stora mängder slam som måste bearbetas och stabiliseras. Från försedimenteringsbassängerna pumpas det avskilda slammet som ett blandslam via en slamkontrollkammare till en förtjockare, där polymerer tillsätts för att underlätta förtjockningen. I förtjockaren avskiljs en del av det vatten som finns i slammet. 
 

Rötkammare

Från förtjockaren pumpas slammet vidare till en rötkammare. I rötkammaren genomgår slammet en nedbrytning under frånvaro av syre, så kallad anaerob nedbrytning. Då bildas bl a metangas samtidigt som slamvolymen och andelen sjukdomsalstrande bakterier minskas. 

Slamavvattning

Energin i metangasen används för elproduktion och för att värma rötkammare och byggnader. Efter rötningen, som tar ca 20 dagar, pumpas det rötade slammet till en slamavvattning. Där blandas rötslammet med polymerer för att ytterligare vatten ska kunna avskiljas med hjälp av centrifugering.
 

Biologisk nedbrytning

Det vatten som avskiljs från slammet förs tillbaka till verket för fortsatt rening.  Slammet behandlas sedan biologiskt i vassbäddar, där en nedbrytning sker. Slammet är näringsrikt och innehåller bl a fosfor, kväve och mullbildande ämnen. Efter behandlingen är slammet kretsloppsanpassat och kan återanvändas exempelvis till jordförbättring. Vårt mål är att slammet inte ska innehålla några skadliga ämnen som kan tas upp av grödorna.