Försurning och övergödning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Försurning och övergödning

Försurning

Skövde kommun har förhållandevis små problem med försurning av ytvatten. Detta beror till stor del på att berggrunden innehåller kalk. Försurningspåverkade områden är Billingens platå och urbergsområden i den nordvästra delen av kommunen.

Kalkning är en av de viktigaste åtgärderna för att motverka försurningen och återskapa eller bibehålla förutsättningarna för liv i sjöar och vattendrag. Hållsdammen kalkas årligen.  Prover tas regelbundet på Hållsdammen, Simsjön och St Bjursjön för kalkuppföljning .

Övergödning

Alltför stora utsläpp av kväve och fosfor leder till att många sjöar och vattendrag blir övergödda. De höga näringshalterna leder till igenväxning och syrebrist. Kvävet kommer framförallt från jordbruket och de kommunala avloppsreningsverken, men skogsmarker bidrar också med stora mängder. Fosfor kommer från flera källor, främst åkermark samt enskilda avlopp, skogsmark och mjölkrum. 
 

Sjöar 

Östen och Havstenasjön har problem med mycket höga fosforhalter medan höga kvävehalter orsakar problem i Östen, Aspösjön och Klagstorpssjön.
 

Vattendrag

Kväve- och fosforhalterna i Ösan är mycket höga, men de totala fosfortransporterna i Tidan har minskat sedan början av 1980-talet. En förbättrad kväverening infördes 2001 vid Skövde reningsverk och detta har minskat utsläppet av ammoniumkväve radikalt. Detta är mycket positivt eftersom ammonium är både kraftigt syreförbrukande och giftigt.