Dagvatten

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Dagvatten

Vad är dagvatten?

Dagvatten är ytavrinnande regn- och smältvatten som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. Den naturliga avrinningen från obebyggd mark är ca 1 liter/sekund och hektar. Denna avrinning ska i möjligaste mån inte öka i samband med byggnation.

Genom diken och ledningar förs detta vatten vidare till sjöar och vattendrag. Dagvattnet för med sig föroreningar från bland annat trafik och industri ut i våra vattendrag vilket kan påverka växt- och djurliv. Under naturliga förhållande tränger vattnet ner i marken innan den når våra vattendrag och belastar på så sätt naturen mindre.

Stora delar av dagvattensystemet är idag överbeslastat. Eftersom samhället byggs ut med tätare bebyggelser blir det fler hårdgjorda ytor där regnvattnet samlas och rinner undan hastigt vid kraftig nederbörd. Detta leder till risk för översvämningar och andra oönskade konsekvenser.

Delat ansvar

Du som fastighetsägare har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten, där tar kommunen över ansvaret. Fastighetsägaren och kommunen har därför ett gemensamt ansvar för att förebygga översvämningar. Skövde kommun har tagit fram en dagvattenriktlinje för att tydliggöra dagvattenhanteringen i kommunen.
Genom att leda dagvattnet till din gräsmatta kan du hjälpa till att minska belastningen på dagvattennätet.