Fettavskiljare

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Fettavskiljare

Många avloppsstopp beror på stora mängder fett i avloppsvattnet. Det är ägarens ansvar att se till att fettavskiljare finns installerad i de fastigheter som har en livsmedelslokal, café- eller restaurang verksamhet.

Varför krävs fettavskiljare?

Fetthaltigt vatten som släpps ut i avloppet utgör en allvarlig fara för avloppssystemet. I avloppsledningarna sjunker temperaturen snabbt vilket innebär att fettet kyls av, stelnar och fastnar på insidan av avloppsrören. Resultatet blir en gradvis igensättning av avloppsrören som i värsta fall kan orsaka källaröversvämningar. Fettavlagringar i rören ger även upphov till att svavelväte bildas som orsakar frätskador på betongrören och dålig lukt. Svavelväte är en giftig gas som vid höga koncentrationer är brandfarlig.
För att förhindra att problem uppstår i avloppsledningarna måste alla verksamheter - som genererar mer fett än normalhushållen - ha en fettavskiljare installerad.  
 

Krav på fettavskiljare för livsmedelsverksamheter

Följande verksamheter ska ha en typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare installerad:
 
Bageri Mejeri
Café Mottagningskök
Cateringkök Personalmatsal
Charkuteri Pizzeria
Gatukök Restaurang
Konditori Slakteri
Konfektyrtillverkning Storkök
Livsmedelsbutik (manuell hantering)

Hamburgerbar/Grill

Så här gör du för att installera en fettavskiljare

  • Kontakta en VA-installatör (dvs. en VVS-konsult). Se till att den fettavskiljare du väljer är rätt dimensionerad för din verksamhet och funktionstestad enligt dagens EU standard (enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2).
  • Anmäl installationen till kommunen minst 3 veckor innan arbetet påbörjas.
  • Kontakta en godkänd slamtömningsentreprenör för att lägga in fettavskiljaren i deras tömningsschema.

Anmälan till kommunen

Om man planerar att installera en fettavskiljare måste detta anmälas till kommunen. En Anmälan görs då till Sektor Samhällsbyggnad som sedan utfärdar ett startbesked för installation.

Efter att du installerat fettavskiljaren ska du fylla i blanketten "uppgifter om fettavskiljare" och skicka in den till Skövde VA.

Om du redan har en fettavskiljare installerad men inte anmält det till Skövde VA ska du också fylla i blanketten "uppgifter om fettavskiljare" och skicka in den till Skövde VA snarast möjligt.