Poolvatten

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Tips för att fylla på och tömma din pool rätt

Att fylla din pool

Det enklaste sättet att fylla en pool är med hjälp av trädgårdsslangen eller liknande. Det är viktigt att slangen för påfyllnad inte hamnar under vattenytan, om så händer finns risk för återströmning. Återströmning är rörelse hos en vätska som strömmar mot en avsedd riktning och kan innebära att vattnet från poolen återsugs in i dricksvattennätet. Dricksvattnet i ledningsnätet är klassat som ett livsmedel och det måste vi vara rädda om!

Påfyllning av en pool kan ta tid, se till att fylla på i lagom takt och att inte fylla på med varmvatten. Skövde VA tillhandahåller inga tankbilar.

Att tömma din pool

Hårdklorerat vatten ska neutraliseras eller avdunstans i god tid innan tömning. Viktigt är också att inte använda poolkemikalier eller liknande precis innan tömningen. Vattnet från poolen ska tas omhand inne på fastigheten, detta görs bäst genom att låta vattnet långsamt infiltreras över en gräsyta. Det är viktigt att inte tömma ut allt vatten på en gång, då man kan översvämma en annan fastighet och förstöra både sin och andras trädgård.

Sjöar och vattendrag är olämpliga ställen att tömma ut poolvatten på. Inte heller gatubrunnar är lämpade för att ta emot förorenat poolvatten, de flesta gatubrunnar leder vattnet via dagvattensystemet ut i våra vattendrag. Poolens smutsiga och klorerade vatten kan skada växt- och djurliv. Skulle poolens vatten ledas ner i avloppet finns stor risk att biologin i reningsverket kommer skadas på samma sätt som i vattendragen.

Är du osäker på hur du ska göra för att släppa ut vattnet, kontakta Skövde VA eller MÖS.