Ledningsnät

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ledningsnät

Allmänt

Vatten- och avloppsnätet i Skövde kommun består av ca 88 mil huvudledningar. Dessa ligger i nästan varje gata inom tätbebyggt område på ca 1,8 – 3 m djup. Från huvudledningen är servisanslutningar kopplade till varje fastighet som har kommunalt vatten och avlopp, vilka i dagsläget är ca 6800 st. Serviser kallas de ledningar som ansluter fastighetens vatten och avlopp till huvudledningarna i gatan och fastighetsägaren ansvarar själv för servisledningarna på fastighetsmark.

Ledningsnätet består av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. Vattenledningar distribuerar dricksvatten, spillvattenledningar hushållsavlopp och dagvattenledningar regn- och dräneringsvatten. Spillvattnet går till reningsverket men dagvattnet går orenat ut i närliggande vattendrag.

Tidigare tillverkades ledningarna av betong, gjutjärn och galvaniserat stål medan man på senare tid alltmer har gått över till plast, vilket är lättare och billigare att lägga.
Genom ett målmedvetet arbete med att undersöka ledningarnas kondition genom TV-filmning inuti ledningarna har skador tidigt kunnat upptäckas och ledningarna renoverats innan driftstopp har uppstått. Detta har inneburit ett lågt antal driftstopp varje år. Varje år filmas ungefär 32 km ledning.

Renovering

Renoveringsmetoderna som används är i första hand schaktfria metoder (= ingen grävning) såsom relining (då man för in ett mindre rör i ett befintligt rör), rörspräckning (då man tvingar in ett lika stort eller större rör i ett befintligt rör så att det spräcks sönder och ersätts av det nya röret) och infodring (då man i ett befintligt rör blåser in en mjuk strumpa av polyestermaterial som sedan härdas med luft, vatten eller ultraljus till ett minst lika starkt rör som det befintliga.) Så långt det är möjligt försöker kommunen undvika att gräva i gatorna, vilket både sparar pengar och underlättar för invånarna. Under 2011 infodrades ca 3,6 km ledning till en kostnad av omkring 2,8 milj. kronor.

Riktlinjer vid byggande

För nyanläggning och renovering har framtagits ett dokument med riktlinjer som är specifika för Skövde kommun. Dokumentet heter ”Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling” och finns i pdf-format till höger. Detta är ett levande dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt och måste därför hämtas på nytt till varje projekt.