Utbyggnadsområden

I Skövde kommun finns fyra utpekade utbyggnadsområden; Varola, Böja, Vristulven och Melldala

Dessa områden är utpekade i VA-planen som antogs av kommunfullmäktige 2015. Områdena bedöms omfattas av vattentjänstlagen §6 och ska införlivas i verksamhetsområdet för anslutning av kommunalt vatten och avlopp.

I september 2017 fick Skövde kommun ett föreläggande från Länsstyrelsen att besluta om verksamhetsområde även för området Truvet, beläget söder om Väring.

Lag 2006:412 §6: Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större samanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1) bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

2) se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning