Utbyggnation av kommunalt VA

I Skövde kommun finns fem utpekade områden för utbyggnation av kommunalt vatten och avlopp, dessa kallas för utbyggnadsområden.

Utbyggnadsområdena omfattas av vattentjänstlagens 6 § och ska anslutas till den allmänna kommunala vatten- och avloppsanläggningen samt införlivas i verksamhetsområde.

Fyra av dessa områden; Varola, Böja, Vristulven och Melldala finns i Skövde kommuns VA-plan som antogs av kommunfullmäktige 2015. Det sista området, Truvet, beslutades av Länsstyrelsen 2017. Projekten med att bygga ut det allmänna VA-nätet och förse dessa områden och bostäder med kommunalt vatten och avlopp pågår för fullt.

Utbyggnadsprojekten kommer att utföras i följande ordning Varola, Böja, Vristulven, Truvet och Melldala. Alla områden ska vara klara och färdig utbyggda 2024.

Kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster:

Lag 2006:412 §6: Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större samanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1) bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

2) se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning