Vattenskyddsområde

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vattenskyddsområde

Rent vatten behövs för att vi ska ha ett hälsosamt dricksvatten i våra vattenkranar. Att skydda vattnet från föroreningar är en ansvarsfull uppgift för alla medborgare!

Människor och samhällen behöver rent dricksvatten. Dricksvattnet tas ur vattentäkter som kan vara sjöar, vattendrag eller grundvatten. För att kunna njuta av rent dricksvatten även i framtiden behöver vattnet skyddas genom att kommunen och Länsstyrelsen fastställer vattenskyddsområden. Vattnet ska behålla sin goda kvalitet och aldrig bli sämre - bara bättre i ett flergenerationsperspektiv.

I Skövde kommun finns för närvarande sju vattenskyddsområden. Inom varje vattenskyddsområde finns skyddsföreskrifter som syftar till att så långt som möjligt förhindra förorening av vattentäkten. Detta sker genom att reglera olika verksamheter som berör både privatpersoner och företag.
Vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige. 

Ett vattenskyddsområde avgränsas och delas in i olika zoner beroende på vattnets rinntid till uttagspunkten. Inom zonerna gäller olika skyddsföreskrifter för att risken för förorening ska minska. Vattenskyddsområdet består oftast av tre olika skyddszoner; primär, sekundär och tertiär. I den primära zonen är riskerna för förorening som störst och i den tertiära som minst.