Funktionsnedsättning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Funktionsnedsättning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med funktionsnedsättning rätt till olika former av insatser.

En av dessa insatser är Bostad med särskild service för vuxna vilken är till för personer med funktionsnedsättning som behöver regelbundet stöd av personal i sin vardag. Målsättningen med insatsen är att den boende ska känna trygghet och få möjlighet att utvecklas. Detta sker genom att en genomförandeplan upprättas tillsammans med den boende, denna följs upp och utvärderas minst en gång per år.

En fågelholk mitt i ett hav av blommor

Ansökan om Bostad med särskild service för vuxna sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behov och beslutar om insatsen.

Bostad med särskild service för vuxna innefattar: