Gruppbostad och servicebostad

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Gruppbostad och servicebostad

Gruppbostad

Gruppbostad är till för personer som behöver mycket stöd och hjälp i sin vardag. Gruppbostaden består oftast av fyra till sex lägenheter i samma byggnad. I gruppbostaden har de boende tillgång till gemensamma utrymmen.

Servicebostad

Servicebostad är till för personer som behöver lite mindre stöd i vardagen. Servicebostaden är oftast en lägenhet som är knuten till en gruppbostad där personal och gemensamma utrymmen finns. Dessa lägenheter kan exempelvis vara utspridda i ett bostadsområde, samlade i ett trapphus eller på en särskild våning i ett hus.

Den som har insatsen Bostad med särskild service för vuxna har en lägenhet med ett eget hyreskontrakt och betalar själv hyra och sin hemförsäkring, mat, el mm.

Alla som bor på en gruppbostad eller i en servicebostad har en särskilt utsedd handledare på sitt boende.

I insatsen ingår att den enskilde ska ta emot stöd av personal och att vara vara delaktig i alla göromål i sin bostad.

På de flesta gruppbostäderna och servicebostäderna har man personal som är sovande jour, på vissa finns det personal som är vaken på natten.

De olika boendena presenteras med bild, text och karta.