Hemtjänst

Insatser från hemvården ges för att det skall vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

Hjälp i hemmet ges till människor som på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder eller annan orsak behöver stöd och hjälp med den dagliga livsföringen, det vill säga det som behövs för att klara av vardagen. Det är den enskildes behov som är avgörande för rätten till insatser enligt Socialtjänstlagen.
 

Vad är hemtjänst?

Hemtjänst är insatser som utförs i ditt hem. Det kan vara till exempel hjälp med städning, tvätt och klädvård, inköp och ärenden, frukost och kvällsmål, lunch via matdistribution, personlig omvårdnad eller annat som du har behov av för att kunna bo kvar hemma. För dig eller för dig som anhörig kan det vara värdefullt med avlastning. Detta kan ske i hemmet eller i form av korttidsvistelse. Insatserna ges utifrån ditt behov och kan om så behövs utföras dygnet runt.
Vacker dörr till ett hem
 

Vem kan få hemtjänst?

Den som på grund av funktionshinder inte själv eller med hjälp av någon annan i hushållet kan utföra uppgiften, har rätt att få hemtjänst.
 

Hur får jag hemtjänst?

Du ansöker om att få hemtjänst hos din biståndsbedömare som utreder och bedömer ditt behov enligt Socialtjänstlagen.
 

Vem utför hemtjänstinsatsen?

Personal från den hemvårdsgrupp som du valt som utförare av dina insatser ansvarar för uppgifterna. Samma personer utför ibland även även hemsjukvårdsuppgifter efter delegation från sjuksköterska.
 

Övriga insatser i hemmet

Om du känner dig otrygg hemma, kan du ansöka om att få ett trygghetslarm.

Vad får jag betala?

Du betalar en avgift per månad enligt en fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på din inkomst. (Mer information finns under rubriken "Avgifter".)