Insatser enligt LSS

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Insatser enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med funktionsnedsättning rätt till olika former av stöd.

Avdelningen för personer med funktionsnedsättning ansvarar för insatserna enligt LSS. Målsättningen med insatserna är att den enskilde ska ha goda levnadsvillkor, ett meningsfullt liv, känna trygghet och vara delaktig. Insatserna ska grundas på den enskildes rätt till självbestämmande.

Inom avdelningens verksamhetsområde finns bland annat bostäder med särskild service, korttidshem, daglig verksamhet och personlig assistans.

Ansökan sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen.