Vem ansvarar för vad?

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på en medarbetare som arbetar med demensvård.

Vem ansvarar för vad?

Primärvårdens ansvar: Den medicinska uppföljningen

Det kan exempelvis gälla personens allmäntillstånd, läkemedelsbehandling, kognition, funktionsförmåga och eventuella beteendeförändringar.

Kommunens ansvar : Kommunal hälso- och sjukvård

Hemsjukvård till personer i ordinärt och särskilt boende/korttidsvistelse/dagverksamhet som har ett varaktigt behov, oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning av fysisk och/eller psykisk karaktär.

Samverkan mellan primärvården och Skövde kommun

Det finns rutiner för överrapportering från primärvården till Skövde kommuns demenssamordnare. Detta sker efter att en person har fått en diagnos och även gett sitt medgivande.

Syftet med dessa rutiner är att ge en ökad trygghet och ett gott omhändertagande för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Syftet är också

  • att kommunen får kännedom om personen så tidigt som möjligt
  • att erbjuda stödjande, informerande och vägledande kontakt med demenssamordnaren
  • att personen och de anhöriga får kännedom om kommunens stöd och insatser.