Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har till uppgift att säkerställa att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt gällande lagstiftning tillgodoses i vården.

MAS har utifrån detta ansvar för kvalitet och säkerhet inom sektor vård och omsorg och sektor socialtjänsts verksamheter.
 
MAS har ansvar för att utarbeta riktlinjer för hur vården/omvårdnaden och rehabiliteringen ska bedrivas, till exempel inom följande områden:
  • Informationsöverföring och vårdplanering.
  • Dokumentation.
  • Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.
  • Läkemedelshantering.
  • Medicintekniska produkter (hjälpmedel).
  • Vårdprogram.
  • Avvikelsehantering och anmälan enligt lex Maria.