Socialt ansvarig samordnare

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Socialt ansvarig samordnare

Den socialt ansvariga samordnaren (SAS) har till uppgift att säkerställa att kraven på god kvalitet enligt gällande lagstiftningar tillgodoses inom sektor vård och omsorg.

SAS har utifrån detta ansvar för kvalitet och säkerhet inom det sociala arbetet inom äldreomsorgen och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

SAS ansvarar för att säkerställa god kvalitet och följsamhet till lagar som socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt andra styrdokument genom bland annat:

  • Information och utbildningar.
  • Social dokumentation.
  • Granskning av verksamheter genom verksamhetsbesök och granskning av dokument.
  • Att stärka den enskildes rättigheter kring delaktighet och inflytande över sin vardag.
  • Att lyfta fram, tydliggöra och synliggöra det sociala innehållet inom sektorns verksamhetsområde.
  • Avvikelsehantering utifrån SoL och LSS, samt rapporter utifrån lex Sarah.