Rehabilitering

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter hjälper dig att ta tillvara, bibehålla eller förbättra dina förmågor. Syftet är att skapa en så aktiv och fungerande tillvaro som möjligt för dig.

Detta kan vi göra för dig

  • Bedöma din aktivitets- och funktionsförmåga såväl fysiskt som kognitivt. Utifrån bedömningen genomförs lämpliga insatser, exempelvis träning, behandling, utprovning av hjälpmedel och bostadsanpassning.
  • Samverka med övrig personal inom sektor vård och omsorg, externa utförare av hemtjänst och assistans, samt vid behov även med vårdcentral och sjukhus.

Vem kan få insatser via kommunens rehabiliteringsenhet?

Den som har behov av rehabilitering och på grund av funktionshinder inte kan ta sig till vårdcentralen samt de som bor på kommunalt boende. Vi har även rehabiliteringsansvaret under vistelsetiden på dagverksamhet beviljad enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Primärvården ansvarar för rehabilitering hos personer som bor i ordinärt boende och som inte är inskrivna i hemsjukvården.

Hur får du hjälp

Om du har hemsjukvård, bor på kommunalt boende eller vistas på dagverksamhet så kommer du i kontakt med arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut via kommunens växel.

I annat fall kontaktar du vårdcentralen (se länk under relaterad information). Om personalen där anser att du behöver skrivas in i hemsjukvården kallar de kommunen till vårdplanering där ansvaret lämnas över.

Vad kostar det?

Arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi är en del av hemsjukvården och du betalar en avgift per månad enligt fastställd taxa. Vad du får betala beror bl a på din inkomst. Bor du på ett av kommunens boenden alternativt vistas på biståndsbeslutad dagverksamhet så är arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi kostnadsfritt. Mer information finns under rubriken Avgifter.

Hjälpmedel

Vid behov av hjälpmedel kan du kontakta din vårdcentral, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska, läkare eller annan yrkeskategori som kan göra en bedömning av dina behov samt har rätt att förskriva hjälpmedel.

Om du har hemsjukvård eller bor på något av kommunens boenden kan du vända dig till kommunens arbetsterapeuter/sjukgymnaster/fysioterapeuter (kommunrehab) eller någon av kommunens distriktssköterskor.

För personer i ordinärt boende ansvarar Primärvården (se länk under relaterad information).

Hjälpmedel som inte används lämnas tillbaka på Hjälpmedelscentralen.