Valituksen tekeminen kunnan päätöksistä

Onko kunta tehnyt mielestäsi väärän päätöksen? Tai onko kunta päättänyt jostakin, mikä ei kuulu sen päätösvaltaan? Silloin voit tehdä valituksen. Joissakin tapauksissa voit tehdä valituksen myös, vaikkei päätös koskisikaan sinua itseäsi.

Kunnallislain 10. luvussa on laillisuusharkintaa koskevia sääntöjä. Se tarkoittaa sitä, että hallinto-oikeus voi harkita, onko kunta päätöstä tehdessään noudattanut kaikkia lakeja. Tuomioistuin ei sitä vastoin ota kantaa, onko kunnan päätös oikea, eikä myöskään ehdota toista päätöstä. 

Kirjoita hallintotuomioistuimelle

Valitus tehdään kirjallisesti. Kirjoita mistä päätöksestä valitat ja miksi kunta on mielestäsi tehnyt väärin. Lähetä kirje hallintotuomioistuimelle. Valitusaikaa on kolme viikkoa siitä päivästä, jona päätöksestä on ilmoitettu tarkastetussa pöytäkirjassa kunnan ilmoitustaululla.

Kaikki kunnassa kirjoilla olevat henkilöt tai yritykset, jotka omistavat kiinteistöjä kunnan alueella, voivat pyytää laillisuusharkintaa. Laillisuusharkinta koskee päätöksiä, joiden tekijöitä ovat

  • kunnanvaltuusto
  • lautakunnat ja muut poliittiset elimet
  • kuntayhtymät
  • viranhaltija, mikäli poliittiset päättäjät ovat antaneet päätöksen hänen tehtäväkseen

Kunta voidaan pakottaa perumaan päätös

Jos tuomioistuin päättää, että kunta on tehnyt väärin, päätös peruuntuu. Kunnan on mahdollisuuksien mukaan myös palautettava ennalleen kaikki, mitä on jo ehditty tehdä. Jos kunta on esimerkiksi ehtinyt kaataa puun uutta pyöräilytietä varten, kunnan tulee istuttaa kaadetun puun tilalle uusi, jos kunta on tuomioistuimen mukaan tehnyt väärin.