Korta fakta om Skövdes ekonomi

Hur gick det under året?

Skövde kommun redovisar ett positivt resultat på 49,9 miljoner kronor för 2017. Det motsvarar 1,8 procent av skatter och bidrag. Nämnderna (exklusive de taxefinansierade verksamheterna) redovisar ett negativt resultat på totalt 11,2 miljoner kronor jämfört budget och de taxefinansierade verksamheterna redovisar ett noll resultat. I resultatet ingår avsättning till pensioner, inlösen av så kallade ränteswappar och nedskrivning av aktier. För att långsiktigt klara den planerade investeringsnivån krävs ett resultat på minst 3 procent.

Under året har Skövde kommun nettoinvesterat för 759,3 miljoner kronor.

Hur fördelades dina skattepengar?

Den största delen av en kommuns verksamheter finansieras av skatteintäkter som baseras på invånarnas inkomster. 2017 hade nämnderna i Skövde kommun en total budget på 2,7 miljarder kronor. Av varje hundralapp i skatt gick:

  • 40 kronor till barn och utbildning
  • 31 kronor till äldre- och handikappomsorg
  • 7 kronor till stöd för barn, ungdomar och vuxna i socialt svåra situationer
  • 22 kronor till övrig verksamhet som vuxenutbildning, kultur, fritid, underhåll av gator, vägar och grönområden och kollektivtrafik.