Sammanträden, protokoll och handlingar

Här kan du ta del av handlingar och protokoll från kommunfullmäktige samt protokoll från kommunstyrelsen och nämnderna.

Protokollens namn är en förkortning av nämndens namn och aktuellt sammanträdesdatum. Vi publicerar protokoll för innevarande år och fem år tillbaka. Från och med 2016 publiceras sökbara digitala protokoll. De justerade originalprotokollen finns i Stadshuset.
 
Kommunfullmäktiges sammanträde kan du följa via webb-TV. Länk till sändningar hittar du till höger.

Protokoll från Miljönämnden östra Skaraborg finns på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats, se länk här till höger.

Arkivering

Kommunstyrelsen har i uppgift som arkivmyndighet att se till att arkivvården fungerar i kommunen. Protokollen från nämnder och kommunfullmäktige ska bevaras för all framtid. Samma gäller för de handlingar som hör till besluten i protokollen. Söker du protokoll från längre tid tillbaka än 5 år så kontakta Skövde kommun via kontaktuppgifter till höger här på sidan.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt:

 • vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet)
 • tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän med flera)
 • tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia (meddelarfrihet för tjänstemän med flera)
 • domstolsförhandlingar är offentliga, liksom beslutande församlingars sammanträden

Handlingsoffentlighet

I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt:

 • Allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar.
 • En del allmänna handlingar är hemliga.

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella myndigheten.

Vilka handlingar får hållas hemliga?

Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga, nämligen då de skyddar följande intressen:

 • rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation
 • rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
 • myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
 • intresset att förebygga eller beivra brott
 • det allmännas ekonomiska intresse
 • skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
 • intresset att bevara djur- eller växtart


Om sekretessbelagda uppgifter ska lämnas eller åberopas vid en domstolsförhandling får domstolen i allmänhet hålla förhandlingen inom stängda dörrar. Vidare får förhör med den som är under femton år eller lider av psykisk störning hållas inom stängda dörrar.

Källa: Justitiedepartementet.