Detalj- och översiktsplaner

Detaljplanen anger bland annat vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara och hur nära gator och vägar husen får ligga. Det kan även gälla ändring av en befintlig byggnads användning.
Läs mer om pågående planarbeten här.

Samråd för ny översiktsplan
För att få rätt struktur på bebyggelse, verksamhetsområden, grönområden, kommunikationer och andra anläggningar i stort upprättas också översiktsplaner. Sådana måste enligt plan- och bygglagen alla kommuner ha. Här behandlas de långsiktiga, strategiska frågorna om markanvändning och hållbar utveckling. De kan ses som politiska program och är vägledande för fortsatt arbete med detaljplaner. I Skövde tar vi  fram en ny översiktsplan som nu ställs ut på samråd – där du kan vara med och tycka till.
Läs mer om översiktsplanen här.