Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Detalj- och översiktsplaner

Detaljplanen anger bland annat vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara och hur nära gator och vägar husen får ligga. Det kan även gälla ändring av en befintlig byggnads användning.

För att få rätt struktur på bebyggelse, verksamhetsområden, grönområden, kommunikationer och andra anläggningar i stort upprättas också översiktsplaner. Sådana måste enligt plan- och bygglagen alla kommuner upprätta. Här behandlas de långsiktiga, strategiska frågorna om markanvändning och byggande. De kan ses som politiska program och är vägledande för fortsatt arbete med detaljplaner. Läs mer om översiktsplanen här.