Klimat & klimatanpassning

Klimatanpassning är en fråga som har blivit allt viktigare att hantera. Vi arbetar strategiskt och ansvarsfullt för att minimera skadorna som uppstår efter att klimatet förändras.

Vad innebär klimatanpassning?

FN:s klimatpanel har dragit slutsatsen att vi människor påverkar klimatet. Klimatet har redan förändrats och kommer att fortsätta förändras framöver. I Sverige så kan vi bland annat förvänta oss högre temperaturer, mer nederbörd, ökad risk för översvämningar, ras, skred, erosion och värmeböljor. Hur stora effekterna blir av klimatförändringarna beror på omfattningen av det förändrade klimatet, men också på samhällets förmåga att anpassa sig till dessa förändringar.

Klimatanpassning handlar om åtgärder som anpassar samhället till de klimatförändringar som redan märks idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Det handlar om att skydda samhället mot direkta och indirekta konsekvenser som ett förändrat klimat ger. Även om de nödvändiga utsläppsminskningarna för att hejda klimatförändringarna blir av så kan klimatförändringarna inte helt förhindras.

Väder är inte detsamma som klimat

Väder beskriver temperatur, molnighet och andra egenskaper hos atmosfären i ett visst ögonblick, och kan skifta snabbt. Klimat sammanfattar hur vädret brukar vara i ett visst område. Normalt används en 30-årsperiod av väderdata för att få en god uppfattning av klimatet.

Växthuseffekten påverkar klimatet i Skövde

Våra utsläpp av växthusgaser kommer att fortsätta påverka jordens klimatsystem under lång tid framöver. Enligt FN:s internationella klimatpanels senaste syntesrapport har vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan varit varmare än samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har perioden 1983–2012 sannolikt varit den varmaste 30-årsperioden under de senaste 1 400 åren.

SMHI:s regionala klimatanalys för Västra Götalands län visar att:

 • Årsmedeltemperaturen beräknas öka med 3-5 grader till slutet av seklet
 • Vegetationsperioden ökar med 40-90 dagar och antalet varma dagar blir fler
 • Årsmedelvärde på 18 dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet, vilket kan innebära längre och fler värmeböljor
 • Årsmedelnederbörden ökar med 10-25 procent. Nederbörden ökar mest vintertid
 • Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med 10-20 procent
 • Totala årstillrinningen med 5-15 procent vid mitten av seklet. Den procentuellt största ökningen sker vintertid
 • Högre vinterflöden och vårflödestopparna har försvunnit
 • Längre säsong med lägre flöden under sommaren
 • Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden, från dagens 5-15 dagar till 20-50 dagar

 

Beskrivningen baseras på medelförhållanden men det är viktigt att komma ihåg att variationen mellan år kan vara stor, även i ett framtida klimat.

Anpassning till ett förändrat klimat

Klimatförändringarna påverkar i stort sett alla områden i samhället, som ekosystem, natur- och kulturmiljö och vår hälsa. När vi i kommunens olika verksamheter planerar vårt arbete är det viktigt att vi tar hänsyn till de konsekvenser som ett förändrat klimat innebär eller kan innebära. På så vis kan vi mildra eventuella negativa effekter eller kostnader men också ta tillvara på nya möjligheter.

I dag arbetar kommuner, företag och andra organisationer aktivt med att minska klimatpåverkan på olika sätt. Det kan handla om energieffektivisering, förnybar energi och hållbara transporter. Det är bra – men inte tillräckligt! Även med det mest optimistiska framtidsscenario står det klart att vi går mot en framtid med ett varmare, torrare, våtare och extremare klimat. Det gör att klimatanpassning kommer bli en allt viktigare fråga att hantera.

Klimatanpassningsplan för Skövde kommun

Kommunerna är nyckelaktörer när det gäller klimatanpassningsåtgärder. Det beror på att kommunen har ansvar för fysisk planering, VA-hantering, säkerhet, äldreomsorg med mera. Det är sektorer som påverkas av klimatförändringarna och där kommunerna har rådighet att agera.

Alla kommuner måste medverka till att minska samhällets sårbarheter, genom ett långsiktigt och systematiskt arbete. Även om vissa kommuner är mer sårbara än andra så kommer alla kommuner i Sverige att påverkas av klimatförändringar. De klimatrelaterade skadorna, till exempel vid översvämningar, ökar redan nu.

I Skövde kommun har vi påbörjat arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan. Planen kommer att beskriva hur ett framtida klimat påverkar kommunen och vilka konsekvenser det kan medföra för kommunens verksamheter.

Arbetet med klimatanpassningsplanen omfattar fyra områden:

 • Tekniska försörjningssystem och infrastruktur
 • Bebyggelse, anläggning
 • Naturmiljö, areella näringar, turism, kulturarv
 • Människors hälsa

 

Sårbarheter och tänkbara åtgärder för respektive område kommer att redovisas i planen.