Tomter och tomtkö

En småhustomt är en tomt avsedd för bebyggelse av enfamiljshus. För att få köpa en av Skövde kommuns småhustomter måste du stå i tomtkön. De lediga tomterna hittar du i denna kartlänk. Kartan innehåller detaljerad information om tomtens fastighetsbeteckning, hustyp, pris och areal. Detta får du genom att klicka på en färgad punkt.

När du står med i Skövde kommuns tomtkö kan du anmäla intresse för en ledig tomt. 

Köp av småhustomt

Om du efter intresseanmälan har blivit tilldelad en tomt måste du inom en månad lämna svar om huruvida du vil köpa tomten samt betala handpenningen om 10 procent av köpeskillingen. Faktura skickas ut när du har blivit tilldelad en tomt. När fakturan är betald ska köpeavtal skrivas inom två månader. Mark- och exploateringsenheten sköter avtalsskrivningen. Efter tecknat köpeavtal har du tomten reserverad ytterligare nio månader.

Inom denna tid ska du:

  • beställa nybyggnadskarta
  • ansöka om bygglov
  • få bygglovet beviljat

 

När du har blivit beviljad bygglov kontaktar du mark- och exploateringsenheten så skickas faktura ut för resterande 90 procent av köpeskillingen. Efter betalningen är erlagd utfärdas köpebrev. Boka tid för detta. När du skrivit under köpebrevet får du tillträde och äganderätt till tomten. För att du sedan ska bli lagfaren ägare måste du söka lagfart hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning. 

Observera att du måste ansöka om bygglov i god tid så att bygglovet hinner beviljas inom reservationstiden på nio månader.  Boka samrådsmöte med din bygglovshandläggare. För att kunna påbörja byggnation och lyfta kreditiv behöver du få ett startbesked.

Hur ställer jag mig i tomtkön?

Om du har intresse för ett område, men inte är med i tomtkön - skicka då in en anmälan till tomtkön samt betala in tomtköavgiften. Klicka på tomtkö för att läsa mer.