Organisation & styrning

Organisationen består av tjänstemän och politiker. Den politiska organisationen är en styrande organisation som tillsätts utifrån valresultat i allmänna val. Politikerna ska verka för medborgarnas bästa och samhällets utveckling både på kort och på lång sikt. Tjänstepersonsorganisationen, sektorerna, leds av kommundirektören och har till uppgift att uföra det som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna beslutat om. 

Kommunfullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunstyrelsen kan liknas vid regeringen.

Dokumentet Så styrs Skövde som du hittar till höger är under omarbetning. 

Politiska organisationen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och väljs av invånarna vart fjärde år. I kommunfullmäktige fattas beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi och övergripande planer.   

Klicka på bilden för att se den i ett större format. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamheter.
 

Nämnder

Kommunen delas in i olika verksamhetsområden som leds av en nämnd som består av politiker. De nämnder som finns är: barn- och utbildningsnämnd, vård- och omsorgsnämnd, socialnämnd, kultur- och fritidsnämnd, servicenämnd och bygglovsnämnd.

Förvaltningsorganisation

Skövde kommuns förvaltningsorganisation, eller tjänstepersonsorganisation som den också kallas, är en stor organisation med över 5 000 månadsanställda. Förvaltningen är indelad i sju sektorer som alla leds av en sektorschef. Sektorerna är knutna till respektive nämnd/styrelse.

Bolag

Skövde kommun äger helt eller delvis ett antal bolag, dessa är: Skövde Stadshus AB, AB Skövdebostäder, Balthazar Science Center AB, Kreativa Hus Skövde AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB, Skövde Energi AB, Skövde Airport AB och Science Park Skövde AB. Läs mer om våra bolag här.

 Organisationsbild kommunfullmäktige

Kommunalförbund

Skövde kommun har valt att lösa vissa kommunala uppgifter tillsammans med närliggande kommuner. Samarbetet är organiserat i kommunalförbund. Skövde kommun famverkar i fem kommunalförbund: Miljösamverkan Östra Skaraborg, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Avfallshantering Östra Skaraborg, Skaraborgsvatten och Skaraborgs kommunalförbund. Läs mer om våra kommunalförbund här.

Revision, valnämnd och överförmyndare

Revision, valnämnd och överförmyndare är obligatoriska organ i en kommun. 

Kommunens roll

  

Välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare

Kommunens tre uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Uppdragen samverkar med varandra. Bilden visar också att kommunen finns i ett större sammanhang och behöver samverka med andra aktörer för att uppnå en hållbar tillväxt.