Bild på sjukvårdsutrustning

Hälso- och sjukvård

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom sitt ansvarsområde.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar de som bor i särskilda boendeformer och vistas på korttidsboende. Kommunen ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som vistas på dagverksamhet. 

Genom överenskommelse med Västra Götalandsregionen omfattar kommunens hälso- och sjukvårdsansvar även ansvaret för sjukvård i hemmet (hemsjukvård).
 
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad (somatisk och psykiatrisk), rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar insatser av arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Västra Götalandsregionen ansvarar för läkarinsatser.

Tillfällig vistelse i annan kommun

Klicka vidare på länkarna för att läsa vad som gäller:
 

Mål och lagstiftning

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården enligt 2 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) gäller också för kommunernas hälso- och sjukvård. Kommunerna skall liksom andra vårdgivare bedriva hälso- och sjukvården så att den uppfyller de krav på en god vård. I lagstiftningen på hälso- och sjukvårdens område ges särskilda bestämmelser om läkemedelshantering, dokumentation, sekretess, anmälnings- och uppgiftsskyldighet mm som kompletterar bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen och som i tillämpliga delar också gäller i kommunernas hälso- och sjukvård.

 

Patientnämnden

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling t ex hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.


Länk till patientnämndens hemsida där du finner mer information: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/Patientnamnden/