Res hållbart!

Att välja cykeln eller bussen framför bilen har stora fördelar. Du mår bättre och förbättrar din hälsa, du minskar din klimatpåverkan och du bidrar till en trevligare stadsmiljö! Läs mer om de olika aspekterna nedan.

Energi och klimat

Varannan bilresa i Sverige är kortare än fem kilometer. I tätorter, som Skövde, är kortare bilresor ännu vanligare. Koldioxidutsläppen är 35 procent högre de första fem kilometerna eftersom en kall motor drar mer bränsle.

I Skövde kommer hälften av alla utsläpp från transporter från personbilar (källa: Nationella emissionsdatabasen).

Utsläppen av kväveoxider från vägtransporter har nationellt minskat kraftigt, men utsläppen från personbilar har faktiskt ökat något sedan 2009 på grund av att andelen dieseldrivna personbilar har ökat. Kväveoxider, som bildas av förbränning vid höga temperaturer, bidrar till övergödning och försurning av skog, mark och vatten (källa: Naturvårdsverket).

Stadsmiljö

Nästan två miljoner människor exponeras idag från trafikbuller som överstiger de riktvärde Regeringen avgett ska gälla utomhus vid bostaden. Trafikbuller kan leda till ökad stress i stadsrummet och detta påverka oss i vardagen mer än vad vi tror.

Desto fler som åker bil desto större ytor omvandlas till vägar. Varje år försvinner en betydande del av grönytorna i våra städer. Det påverkar inte bara flora och fauna, utan minskar även invånarnas möjlighet till rekreation då utrymmet för stadslivet krymper.

I rusningstrafik är medelhastigheten för bilar så låg att det oftare går fortare att cykla.

Trafikleder utgör barriärer för både människor och naturen. Uppbyggnaden av dagens städer medför att trafikleder ofta blivit barriärer mellan olika stadsdelar och kan vara ett hinder mellan bostad, skola och arbete (källa: Naturvårdsverket).

Hälsa

Människor som regelbundet cyklar till jobbet har hela 60 procent lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt.

Partiklar och kolväten kommer exempelvis från avgasrör, vägbeläggningar, däck och bromsar. Dessa är giftiga för människor och djur och står för de allvarligaste hälsoproblemen i trafikmiljön. De är cancerframkallande, irriterar andningsvägar och kan påverka lungfunktionen (källa: Naturvårdsverket).