Risängen - Område för sluttäckning

Området Risängen ligger i sydöstra utkanten av Skövde stad. Här finns en miljöstation som A&ÅS ansvarar för, men här finns även ett stort område där det just nu pågår sluttäckning efter den deponi som tidigare varit här.

Skövde kommun ansvarar för sluttäckningsområdet och här ställs höga krav på vad för material som får tas in och inte. Mottagningen får endast ske i enlighet med gällande lagstiftning och tillhörande myndighetsbeslut och riktlinjer. Detta innebär att det material som kommer in måste på förhand vara godkänt för ändamålet. För att materialet ska kunna godkännas behöver en dialog med en ansökan och bedömning göras innan. 

Krav på godkännande av material

För mottagning av material till sluttäckning (gäller ej parkavfall till kompostering) krävs att avlämnaren i förväg har fått gotkänt om inleverans och att en godkänd grundläggande karaktärisering senast i samband med första inleveransen lämnas till Skövde kommun. 

Läs mer här om karaktärisering och avlämning av material på A&ÅS webbplats.  Där finns även blankett att ladda ner för grundläggande karaktärisering. 

Felaktigt avlämnat avfall

I det fall avlämnat avfall inte överensstämmer med vad som uppgetts eller att grundläggande karaktärisering saknas är kommunen enligt lag skyldig att meddela sådana avvikelser till tillsynsmyndigheten. Om detta skett kan kommunen även kräva att avfallet hämtas och transporteras bort från mottagande anläggning och om detta inte skett efter anmodan kan kommunen komma att ordna med borttransport på avlämnarens bekostnad.

Om det avfall som inkommit har angetts på ett felaktigt sätt eller sorterats fel kan kommunen klassa om avfallet till rätt avfallskategori och därtill debitera en tilläggsavgift till avlämnaren.

Om det inlämnade avfallet inte redovisats eller hanterats på rätt sätt och det i sin tur har genererat kommunen ökade kostnader för egen eller inhyrd personal - kommer avfallslämnaren att faktureras för nedlagt tid och eventuella andra kostnader såsom exempelvis provtagning och analys. 

Mottagningsavgifter för Risängens sluttäckning (fd deponi)

Samtliga avgifter är exklusive moms.

Material under tätskikt

Material godkänt för tillformning under tätskikt: 250 kr/ton

 

 

 

 OBS! Brännbart eller organiskt material får inte användas under tätskikt (förbud enligt lag)

 

Material ovan tätskikt

Schaktmassor som kan tas emot ovan tätskikt  
     - under 0,3 meter åt alla håll (ej grenar, stubbar eller rötter): 60 kr/ton
     - över 0,3 meter åt något håll (ej grenar, stubbar eller rötter): 200 kr/ton
Stenar under 0,3 meter åt alla håll: 200 kr/ton
Stenar över 0,3 meter åt något håll: 300 kr/ton
Betong, tegel och liknade byggavfall under 0,3 meter åt alla håll: 200 kr/ton
Betong, tegel och liknade byggavfall över 0,3 meter åt något håll: 300 kr/ton
Takpannor av betong eller tegel: 60 kr/ton

Grusmaterial, under 0,3 meter åt alla håll, utan lerinblandning
och fri från föroreningar:

0 kr/ton
Parkavfall till kompostering (ej grenar, stubbar eller rötter): 300 kr/ton

 

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgift för felaktigt uppgett eller felsorterat avfall

 
Felsorterat avfall: 1 000 kr/ton
Ej stapelbara massor: 100 kr/ton

 

Annat för ändamålet godkänt material tas enbart emot efter separat överenskommelse.