Så gick det 2023

Nu är årsredovisning, miljöredovisning och personalredovisning sammanställda för 2023.

Årsredovisning

Årsredovisningen är en översikt över kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet för föregående år. Uppföljningen ligger till grund för bedömningen om god ekonomisk hushållning och dokumentet innehåller information om investeringar, tillgångar och skulder, kommunens nämnder och koncernens bolag och förbund.

Skövde kommun redovisar ett positivt resultat på 197,8 miljoner kronor för 2023. Det motsvarar 5,1 procent av skatter och bidrag. Koncernens resultat var 262,7 miljoner kronor. Nämnderna (exklusive taxefinansierade verksamheter) redovisar ett negativt resultat på totalt 44,3 miljoner kronor jämfört med budget. Även de taxefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott, på 14,1 miljoner kronor. För att långsiktigt klara den planerade investeringsnivån krävs ett resultat på minst 3 procent. Under året har Skövde kommun nettoinvesterat för 642,5 miljoner kronor.

Den största delen av en kommuns verksamheter finansieras av skatteintäkter som baseras på invånarnas inkomster. 2023 hade nämnderna en total budget på cirka 3,6 miljarder kronor.

Varje hundralapp fördelades så här:

  • 39 kronor till barn och utbildning
  • 31 kronor till omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • 7 kronor till stöd för barn, ungdomar och vuxna i socialt svåra situationer
  • 23 kronor till övrig verksamhet som vuxenutbildning, kultur, fritid, underhåll av gator, vägar och grönområden

Miljöredovisning

Miljöredovisningen riktar sig till politiker och sektorer såväl som allmänhet, akademi och myndigheter. Det är viktigt att följa upp resultatet för det lokala miljöarbetet och synliggöra det arbete som görs. Vi redovisar hur våra miljömål uppnås och hur Agenda 2030-arbetet går för att kunna förbättra det arbetet ytterligare.

Stora viktiga arbeten beskrivs i året redovisning. Exempel på detta är hur vi ständigt strävar efter att öka den biologisk mångfalden, återväta utdikade våtmarker för att minska växthusgasutsläpp, arbetet med energi och klimat inom kommunkoncernen och om hur vi stadigt minskar matsvinnet inom den offentliga måltiden. Skövde är dessutom bäst i Sverige på att köpa in svenska livsmedel!

Utmaningarna framöver är fortsatt stora och tuffa men med kommunfullmäktiges nya mål i ryggen tar vi ny ansats för att skapa ett mer hållbart och robust samhälle. Framöver behöver vi producera mera förnybar och fossilfri el för att kunna växa på ett bra sätt!

Personalredovisning

Personalredovisningen lyfter fram personalpolitiska utvecklingsområden, visar utvecklingen genom tillbakablickar, summerar vad som hänt under året och blickar framåt mot vad som komma skall.

Under året har ett nytt mål inom arbetsgivarområdet antagits av kommunstyrelsen. Målet är en säkrad kompetensförsörjning med fokus på chef-och ledarskap, kompetensutveckling och intern karriär för medarbetare samt god arbetsmiljö med minskad sjukfrånvaro.

Under 2023 har chef och ledarskapet har varit i fokus och ett kommungemensamt chef- och ledarskapsprogram innehållande självledarskap, utvecklande ledarskap och indirekt ledarskap har arbetats fram.

Projektet ”hälsa för ett långt och hållbart arbetsliv” har fortsatt och visar goda resultat på de enheter som varit med i projektet. Den externa personalomsättningen har minskat marginellt under året och för att attrahera och behålla medarbetare ska kommunen arbeta mot målet att säkra kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjning kommer att vara den viktigaste frågan kommande år då Skövde kommun fortsätter att växa. Vi ska behålla medarbetare genom riktad kompetensutveckling, bra förmåner, möjligheter till intern karriär samt att vi använder vår kompetens rätt och utnyttjar tekniken på ett smart sätt.