Skövde kommuns ekonomiska resultat 2022

Kommunens resultat för 2022 är 176 miljoner kronor. Resultatet medför att Skövde kommun kan fortsätta investera i kommunens utveckling med bibehållen finansiell ställning.

Den främsta förklaringen till resultatet är kommunens skatteintäkter, stadsbidrag och nämndernas totala resultat. Resultatet inkluderar en negativ marknadsvärdesförändring på finansiella placeringar om totalt 90 miljoner kronor.

För mandatperioden har Skövde kommun ett mål att det ekonomiska resultatet ska vara minst 3 procent av skatter och bidrag. För 2022 är det resultatet 4,8 procent. För hela föregående mandatperiod är resultatet på 7,2 procent, detta innebär att kommunen klarar sitt finansiella mål med god marginal.

Socialnämnden visar ett underskott på 20 miljoner som främst beror på fler placeringar av barn och unga, samt placeringar i skyddat boende för personer som varit utsatta för våld i nära relation. Det påverkas också av det höga inflödet av orosanmälningar för barn och unga som inneburit att konsulter har anlitats för att förstärka utredningskapaciteten i verksamheten.

Servicenämnden har ett underskott på 12 miljoner på grund av prisökningar bland annat ökad kostnad för snöröjning. Även barn och utbildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden visar underskott, vilket framförallt beror på effekter av pandemin och prisökningar.

Vård och omsorgsnämndens positiva resultat på 52 miljoner kan kopplas till extra statsbidrag men också till det målmedvetna förbättringsarbete som bedrivs inom verksamheten. Nämnderna redovisar sammanslaget ett positivt resultat på 31 miljoner kronor. Skatter och bidrag totalt är 100 miljoner mer än budget.

- Vi har en hög inflation i samhället vilket urholkar kommunernas ekonomi men Skövde kommun har trots detta en fortsatt stabil ekonomisk plattform, säger Johan Ask (S), vice ordförande kommunstyrelsen.

- Vi kommer fortsätta vårt uppdrag att leverera välfärdstjänster med god kvalitet, säger Marianne Gustavsson (KD).

- Resultatet ger oss kraft framåt och möjligheter att satsa på ny teknik, digitalisering och nya arbetssätt, säger Theres Sahlström (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mer information
Maria Vaziri, ekonomichef 0500-49 78 80
Theres Sahlström, kommunstyrelsens ordförande, 0500- 49 81 25