Skövde kommuns logotyp

Sammanfattning från socialnämndens sammanträde 22/2

Sammanfattning från socialnämndens sammanträde 22/2

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2022 (T3)

Socialnämnden beslutade att godkänna upprättad verksamhetsberättelse (tertialrapport 3) för år 2022.

Nämnden redovisar ett negativt resultat om 20,3 miljoner kronor för år 2022. Resultatet beror till största del på kostsamma placeringar både inom barn och vuxen, men även höga personalkostnader inom socialpsykiatrins verksamheter.

Sektorns vuxenavdelning har sedan årsskiftet 2021/2022 ställt om till en ny organisation. Syftet med omorganisationen var att få effektivare arbetsflöden och därigenom minska personalkostnaderna. Åtgärderna har till del gett förväntad effekt.

Försörjningsstödet har under året legat under budget, detta på grund av att fler bidragstagare kommit ut i arbete. För de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden har samarbetet med arbetsmarknadsavdelningen gett positiva resultat.

Kostnaden för externa vuxenplaceringar (missbruk, socialpsykiatri och skyddsplaceringar) har fortsatt öka under året. Vuxenplaceringar visar på ett underskott om 9,6 miljoner kronor. Många placeringar gäller psykiskt funktionsnedsatta med tungt vårdbehov, men även ökat antal LVM placeringar. Även skyddsplaceringar visar på ett underskott om 6,9 miljoner kronor.

Barn- och ungdomsavdelningen har under de senaste åren märkt av markanta ökningar i inflödet av orosanmälningar, ökande antal utredningar och efterföljande insatser. Denna utveckling har också medfört kostnadsökningar för placeringsärenden både i familjehem och HVB-vård. Kostnaden för barn- och ungdomsplaceringar på HVB och familjehem avviker med 13,5 miljoner kronor mot budget.

Nämnden fick under året nytt uppdrag i och med mottagandet enligt massflyktsdirektivet för flyktingar från Ukraina. I samband med det erhölls även statsbidrag för att täcka de ökade kostnaderna i samband med mottagandet.