Sammanfattning från socialnämndens sammanträde 29/9

Sammanfattning från socialnämndens sammanträde 29/9.

Plan för socialtjänstens krisstöd - Psykiskt och socialt omhändertagande i samband med större kriser

Socialnämnden beslutade i dag att fastställa ”Plan för socialtjänstens krisstöd - Psykiskt och socialt omhändertagande i samband med större kriser” enligt föreslagen upprättad plan daterad 2022-09-05. Den upprättade planen ersätter tidigare antagen ”Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande i samband med större olyckor och kriser”.

Kommunen har en beredskap för att möta olika påfrestningar och störningar som kan uppstå i samband med kris och katastroflägen. Socialtjänstens krisstöd organiserar och svarar för psykologiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och kriser när samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

Tidigare har sektor socialtjänst organiserat krisstödet genom en så kallad POSOM-grupp med representanter från olika sektorer inom Skövde kommun, externa myndigheter och organisationer. Den tidigare organisationen har varit otydlig och den nya planen upprättas för att få en tydligare organisation kring socialtjänstens krisstöd.

Det kommer även fortsättningsvis att finnas en uttalad samverkan mellan sektorerna inom kommunen och med externa samverkansparter även utan POSOM.

Socialnämndens tertialrapport 2 (T2) 2022

Socialnämnden beslutade att godkänna upprättad tertialrapport 2 för år 2022, med en prognos som visar ett underskott på 22,9 miljoner kronor. Underskottet kommer från verksamheterna placeringar av barn och vuxna samt från socialpsykiatrin. Övergripande verksamhet och försörjningsstöd visar på ett överskott mot budget.

- När en budget läggs motsvarar det den verklighet som gäller vid detta tillfälle. Tyvärr har våra kostnader rusat iväg och den största summan ligger på det vi kallar placeringar. En placering kan innebära olika saker men ofta måste vi exempelvis omhänderta ett barn som far illa. Som kommun är vi bundna av lagar just för att skydda de minsta och svagaste i kommunen. Vi kommer att analysera varför kostnaderna har ökat just nu, säger Lars-Ove Källman (M), ordförande socialnämnden.

Nämnderna ska gällande riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning rapportera måluppfyllelse och ekonomiskt resultat under året till kommunstyrelsen. Tertialrapport 2 är årets andra uppföljning och innehåller en ekonomisk uppföljning med årsprognos utifrån perioden januari till augusti 2022.

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med kvinnohuset Tranan

Skövde kommun har sedan några år tillbaka ett avtal med Kvinnohuset Tranan om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn. Socialnämnden beslutade idag att ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Kvinnohuset Tranan enligt upprättat förslag.

Kvinnohuset Tranans mål med överenskommelsen är att i samverkan skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i gamla Skaraborgs län. Skövde kommun bidrar ekonomiskt till verksamheten genom ett bidrag med 6 kr per invånare, vilket är en ökning med 1 kr per invånare sedan tidigare avtal.

Enligt överenskommelsen ska Kvinnohuset Tranan erbjuda skyddat boende och öppen samtalsmottagning. Kostnaden i samband med placering av våldsutsatta kvinnor kommer att vara subventionerad för de kommuner i gamla Skaraborg som ingår överenskommelse med Kvinnohuset Tranan.

Remissvar: Medborgarförslag om handlingsplan för nollvision mot mäns våld mot kvinnor och barn

I ett inkommet medborgarförslag föreslås att kommunen ska ha en nollvision som mål mot mäns våld mot kvinnor och barn. Visionen ska kopplas till en handlingsplan med konkreta insatser för att skapa förutsättningar för jämställda villkor och frihet från våld.

Förslagsställarna anser att de policydokument, intentioner och insatser som hittills gjorts, inte visat sig vara tillräckligt effektiva. De kräver konkreta handlingsplaner och utbildning som säkrar diskriminerings- och handlingsfrihet på alla plan.

Socialnämnden beslutade att föreslå för kommunstyrelsen medborgarförslaget ska anses besvarat, då detta uppdrag redan finns i det folkhälsopolitiska programmet. Nämnden var inte enig i beslutet.

Skövde kommun uttrycker sin viljeinriktning i det folkhälsopolitiska programmet där det framgår att kommunen ska arbeta aktivt med att förebygga och tidigt upptäcka samt vidta åtgärder vid alla former av fysiskt och psykiskt våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Ett ytterligare styrdokument med en nollvision som mål, kommer sannolikt inte att ge någon ytterligare effekt på arbetet mot mäns våld mot kvinnor, utan den inriktning som finns är tillräcklig i sin styrning.

Det pågår också kontinuerligt ett aktivt arbete och en mängd aktiviteter för att förebygga och ge stöd till personer som utsatts för våld i nära relation i enlighet med rådande lagstiftning.