Sammanfattning från socialnämndens sammanträde 8/12

Sammanfattning från socialnämndens sammanträde 8/12.

Handläggning av tillstånd för alkohol och tobak

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att från den 1 april 2023 ingå avtal med Lidköpings kommun avseende alkohol- och tobakshandläggning, samt att ändra avgifterna för alkohol- och tobakshandläggning.

- Ett avtal med Lidköping innebär en mindre sårbar alkoholhandläggning med en högre kvalitet samt en likvärdighet i hanteringen för merparten av Skaraborgs kommuner, säger Lars-Ove Källman (M), ordförande socialnämnden.

För några år sedan startade Lidköpings kommun ett samarbete med flera andra kommuner som innebar att kommuner köpte tjänster kring alkoholhandläggning av Lidköpings kommun. I nuläget köper flertalet kommuner i Skaraborg tjänsten från Lidköping.

Avgifterna för näringsidkarna kommer att bli högre om Skövde kommun köper tjänsten från Lidköping, jämfört med vad den är idag. Detta beror på att Lidköping använder ett system som bygger på två typer av avgifter för tillsyn, dels en fast avgift som utgår ifrån vilken typ av tillstånd man har och vilka öppettider man har, dels en rörlig som utgår ifrån den mängd alkohol man säljer. De flesta kommuner i Sverige använder idag denna typ av delad eller dubbel avgift för tillsyn.

Om fler kommuner går samman och har en gemensam alkoholhandläggning kan det innebära en tydligare hållning och inriktning kring alkoholservering och service till näringsidkare i kommunerna i Skaraborg. Taxor och avgifter för dessa tjänster blir samma för alla kommuner. Det kan också anses mer rättvist med Lidköpings form av avgiftshantering då de som säljer mest alkohol också får ta en större del av kostnaderna.

Ny avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändring av socialnämndens reglemente som innebär att socialnämnden fullgör kommunens uppgifter angående Lag om tobaksfria nikotinprodukter.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ny tillsynsavgift för tillsyn av försäljningen införs på 2,5 procent av prisbasbeloppet (1 300 kronor). Beloppet avrundas till jämna hundra kronor uppåt och beloppet revideras årligen.

I augusti trädde en ny lag i kraft för tobaksfria nikotinprodukter. Dessa produkter har fram till dess helt saknat reglering och därmed kunnat köpas av alla. Den största förändringen för allmänheten är att det införs en åldersgräns. Lagstiftningen innehåller även regler om märkning, marknadsföring med mera.

Försäljningen ska anmälas till kommunen som därmed också fått tillsynsansvaret att reglerna i lagstiftningen följs.

Tobaksfria nikotinprodukter avser i dag i huvudsak det som i dagligt tal kallas för ”vitt snus”. Lagstiftaren har dock valt att använda ett vidare begrepp för att lagstiftningen även ska gälla ny tobaksfria nikotinprodukter.

Fördelning av behovsposterna i riksnormen

Socialnämnden beslutar att godkänna fördelningen av behovsposterna i riksnormen för 2023.

Enligt socialtjänstlagen ska regeringen varje år besluta om riksnormen. Riksnormen består av olika belopp som gäller för personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader. Beloppen grundar sig på konsumtions- och prisstudier som Konsumentverket gör.

Varje kommun får sedan 2012 bestämma vilken fördelning behovsposterna ska ha.

Riksnormen 2023 har, enligt beslut från regeringen, höjts med 8,6 procent jämfört med riksnormen 2022. Denna höga höjning har delvis gjorts på grund av den höga inflationen som är i samhället. Regeringen föreslår att samtliga poster ska räknas upp med 8,6 procent.

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Socialnämnden beslutar att godkänna upprättad skrivelse som nämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten med anledning av ett ej verkställt beslut kring kontaktfamilj. IVO begär därför att socialnämnden kommer in med ett underlag så att de kan bedöma om dröjsmålet med att verkställa beslutet har varit oskäligt långt.

Socialnämnden har i sitt yttrande redogjort för omständigheter som ligger till grund för att beslutet inte har verkställts.