Sammanfattning från Socialnämndens sammanträde den 27/4

Nu finns sammanfattningen från Socialnämndens möte 27 april att ta del av.

Patientsäkerhetsberättelse 2022

Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för sektorsocialtjänst 2022.

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. Den ska belysa vilka resultat som uppnåtts och kvaliteten på dessa samt vilka åtgärder som vidtagits för att skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete med att identifiera förbättringsområden och risker för att öka patientsäkerheten.

Revidering av Riktlinjer för försörjningsstödsenheten

Socialnämnden beslutar att anta Riktlinjer för försörjningsstödsenheten enligt förslag daterat 2023-03-28. Socialnämnden beslutar att upphäva Riktlinjer för försörjningsstödsenheten antagna 2022-04- 21, § 23/22.

Riktlinjer för försörjningsstödsenheten revideras regelbundet och senaste revideringen antogs av socialnämnden våren 2022. Under år 2023 har en allmän översyn gjorts av texten i riktlinjerna och en kontroll att regler och uppgifter fortfarande stämmer.

Bistånd till sommaraktivitet 2023

Socialnämnden beslutar godkänna att ekonomiskt bistånd kan beviljas till sommaraktivitet för familjer som varit långvarigt aktuella för försörjningsstöd, sex månader eller mer enligt nedanstående förslag.

I januari i år var totalt 125 barn aktuella för försörjningsstöd, varav 62 av dem bor i hushåll som är långvarigt aktuella. Det är viktigt att särskilt uppmärksamma barn som lever i familjer som uppbär försörjningsstöd, framför allt de familjer med barn som söker under en lång tid. Försörjningsstödsenheten sammanställer de aktiviteter som finns i kommunen under sommaren, såväl de som är gratis som de som har låga kostnader till de familjer som söker bistånd.

Sedan sommaren 2015 har familjer kunnat ansöka om ekonomiskt bistånd till särskilda sommaraktiviteter. Socialnämnden vill inför sommaren 2023 åter göra en satsning. Målgruppen bör vara de familjer som varit långvarigt aktuella för försörjningsstöd och som har barn under 18 år.

Förslaget är att bevilja bistånd till valfri sommaraktivitet för familjer som ingår i målgruppen och beloppet föreslås vara 250 kr per person.

Totalt ansökte och beviljades 25 hushåll bistånd till sommaraktivitet år 2022, fördelat på 34 vuxna och 68 barn. Kostnaderna för aktiviteterna uppgick till totalt 16 100 kr.

 Projektrapport - Pilotprojekt Stad för stad

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Projektet genomfördes under år 2022 med syfte att att kartlägga problembilden i Skövde samt att utveckla en metod för att öka den lokala förmågan att förebygga, motverka och åtgärda människohandel och prostitution i Skövde.

Rapporten visar att det är svårt att få en bild av problemets omfattning då det ofta är en dold verksamhet och det i regel finns lite kunskap inom området hos företag och organisationer.

Polisens analys är att det inte, utifrån anmälningsstatistik, går att säga hur omfattande den sexuella exploateringen är i Skövde. Det finns ett stort mörkertal och på mindre orter/lokalpolisområden är prostitutionen mer dold. Erfarenheter från Helsingborg och från detta pilotprojekt visar vikten av samverkan mellan kommun, polis, näringsliv och civilsamhälle för att förebygga, motverka och åtgärda människohandel och prostitution. Det är av stor vikt att det finns samverkansgrupper/nätverk för samverkan samt att öka kunskapen om människohandel i samhället genom information och utbildningsinsatser.