Tips för att klimatanpassa din fastighet

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. För att skydda din fastighet mot översvämning kan nedanstående tips vara värdefulla:

 • Var förberedd – kontrollera med din kommun och dina grannar om det förekommit översvämningar i området tidigare.
 • Kontrollera om det finns närliggande sjöar, vattendrag eller sänkor som kan svämma över och rådgör med din kommun.
 • Om ditt hus är försett med källare så spola och underhåll dräneringsledningar med jämna mellanrum.
 • Förvara inte föremål på golv i fuktkänsliga utrymmen. Placera föremålen minst en decimeter över golvet genom att till exempel ställa på lastpallar eller liknande.
 • Undvik sluttningar eller fall direkt mot huskroppen. Marken ska luta från huset.
 • Se till att regnvatten inte samlas mot huskroppen utan leds bort från huset.
 • Anlägg diken, vallar eller förstärk dränering om du har vatten som rinner mot din fastighet.
 • Välj inte enbart hårda material runt huset (plattsättning, asfalt med mera) utan anlägg även ytor där vatten kan rinna undan.
 • Bygg tak över källartrappor.
 • Ofta finns en golvbrunn i trappnedgångar mot källaringång. Se till att brunnen är rensad och att den fungerar som den ska.
 • Rensa hängrännor, stuprör och silar från kvistar, löv, tegelsand och annat som kan hindra vattnet.
 • Kontrollera att takpannor/takbeklädnad håller helt tätt. Ett litet takläckage kan bli en omfattande vattenskada vid ett skyfall.
 • Undvik att plantera träd för nära huset. Trädens rötter kan skada husets grund och dränering.
 • Kontrollera att dränering och eventuella stenkistor fungerar som de ska och vid behov kontakta fackman att rådgöra med.
 • Installera översvämningsskydd i källare, till exempel i form av avstängningsbar golvbrunn, backvattenskydd eller backventiler.

 

Dessa tips uppdateras kontinuerligt. Läs mer om klimatanpassning här.

På denna sida kan du skriva in din adress och få tips om vad du behöver göra på din fastighet.