Resor/elevresor

Bor du 6 kilometer eller längre från din gymnasieskola, får du vid skolstarten ett busskort som gör att du kan ta dig till och från skolan med buss eller tåg. Måste du inackordera dig på skolorten kan inackorderingstillägg beviljas.

Busskort eller inackorderingstillägg?

Syftet med inackorderingstillägget är att du som bor inackorderad på din skolort får ett ekonomiskt stöd för kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor, till exempel busskort.

Mer information och ansökan om inackorderingstillägg finns under rubriken "Inackorderingstillägg".

Fordonsersättning vid självskjuts

För elev där avståndet från folkbokföringsadressen till närmaste busshållplats överstiger 5 kilometer kan undantagsvis och efter särskild prövning eleven ges ersättning för självskjuts i form av fordonsersättning. Fordonsersättning kan till exempel medges om kollektivtrafik saknas eller om turtätheten med kollektivtrafik är så begränsad att eleven inte kan ta sig till eller från skolan.

Fordonsersättning utbetalas vid självskjuts från folkbokföringsadress till närmaste busshållplats och i synnerliga fall vid ordinarie resa folkbokföringsadress – skola.

Den fordonsersättning som utbetalas för en kalendermånad utgår med faktiska kostnader och kan uppgå maximalt till 1/30 av prisbasbeloppet, enligt lag (1991:1110) om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor. 

Ansvaret för elevernas dagliga resor omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Se ansökan för självskjuts under "Dokument".