Tjänstepersonsorganisation

Skövde kommuns tjänstepersonsorganisation är stor med cirka 5 000 månadsanställda. Med förvaltning menas alla kommunens verksamheter som inte drivs i bolagsform eller som kommunalförbund.

Sektorer

Kommundirektören ansvarar för hela tjänstepersonsorganisationen som är indelad i sex sektorer som alla leds av en sektorchef. Till stöd för kommundirektören finns också en kommunledningsstab.

Kommunens sektorer är underställda tillhörande nämnd. Vissa sektorer är underställda två nämnder då deras ansvar tillhör olika områden. Sektor medborgare och samhällsutveckling samt sektor samhällsbyggnad lyder under flera nämnder. De sektorer som finns är: samhällsbyggnad, medborgare och samhällsutveckling, service, barn och utbildning, vård och omsorg och socialtjänst. 

Tjänstepersonsorganisationen

Organisationskarta över kommunledningen