Bild på en båt i en sjö.

Sekretess

All personal inom sektor socialtjänst har sekretess.

Sekretess innebär att man varken i ord, handling eller skriftligen får informera om något som rör dig och dina personliga förhållanden. Personer som har kontakt med sektor socialtjänst ska kunna lita på att uppgifter om dem och deras personliga förhållanden inte lämnas ut till andra.

Sekretessen kan bara brytas om det finns stöd i lagen för det. Exempel på sådana tillfällen är:

  • om du själv går med på det
  • om det står klart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut
  • om ett barn riskerar att fara illa
  • vid svåra brott
  • när vissa myndigheter begär att få ut uppgifter

Lagtext

Reglerna om sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen. Vill du läsa mer om den så hittar du den under "Länkar". 

Vad kan hända?

Brott mot sekretesslagen kan ge böter eller fängelse och arbetsrättsliga följder för den som är anställd.

Vart vänder jag mig?

Om du upplever att vi brustit i vår sekretess, ta kontakt med ansvarig chef för den enhet det gäller.