Avfall och sopsortering

Farligt avfall

Farligt avfall är produkter som om de kommer ut i naturen ger allvarliga skador på växter, djur och människor. Produkter märkta med varningstexter som "brandfarligt", "hälsovådligt" eller "förvaras oåtkomligt för barn" klassas ofta som farligt avfall. Farligt avfall får inte kastas bland restavfallet i soppåsen eller hällas ut i avloppet.

Exempel på farligt avfall:

  • El- och elektronikavfall
  • Oljerester, oljefilter, smörjfett
  • Lösningsmedel, t.ex. tändvätska, bensin aceton, lacknafta, thinner
  • Vattenblandade lösningsmedel, t.ex. rengöringsmedel, fotokemikalier, glykol
  • Färg-, lim- och lackrester samt impregneringsmedel
  • Bekämpningsmedel, t.ex. råttgift, insekts- och växtdödare
  • Syror, t.ex. svavelsyra, saltsyra
  • Baser, t.ex. kaustiksoda, propplösare
  • Spillolja från bil eller trädgårdsmaskin
  • Sprayburkar med rester i

 

Källsortera

Att sortera våra sopor ökar möjligheten att utnyttja avfallet som en resurs. Exempelvis går det utmärkt att använda gamla tidningar till att göra nya tidningar.  Många gånger innebär återvinning av material även stora energivinster. För att ta fram nytt aluminium från naturmaterial går det åt cirka 95 procent mer energi än att använda återvunnet aluminium. För en del plastfraktioner och stål är energivinsten cirka 75 procent och för glas samt papper är energivinsten cirka 20 procent. Här kan du läsa mer om källsortering.

Matavfall och kompostering

Matavfall kan behandlas biologiskt genom att rötas i en biogasanläggning. Då får man ut biogas som kan användas som drivmedel i bilar och bussar och man slipper använda så mycket fossila bränslen som bensin och diesel. Dessutom får man biogödsel som kan användas på åkermark i stället för konstgödsel. Slänger du ditt matavfall i en brun papperspåse hjälper du till med denna process. Läs mer om matavfall här. 

Du kan även välja att kompostera ditt organiska avfall. Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det organiska avfallet med hjälp av syre och mikroorganismer, främst bakterier och svampar. Funderar du på att skaffa en kompost kan du läsa mer om det här.

Tänk på vad du spolar ner i toaletten!

I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar vårt avlopp som sopnedkast. Detta resulterar i att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt det skräp som spolas ner. Bara bajs, kiss och toalettpapper ska spolas ner i toaletten. 9 av 10 svenskar tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt. Trots det så spolar vi tillsammans ner 7 000 ton skräp i våra avlopp varje år. Det nedspolade skräpet orskar stopp i ledningsnätet och kan medföra källaröversvämningar och avloppsutsläpp samt föroreningar i vårt vatten. Läs mer om vad du inte får spola ner i toaletterna.